Spoločnosť DREVOINTERIER KEŽMAROK, s.r.o. úspešne zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Cieľ projektuZvýšená konkurencieschopnosť spoločnosti zavedením inovatívnych technológií na zvýšenie efektivity využitia materiálu pri výrobe strešných systémov.

 

Názov projektu:Zavádzanie inovatívnych technológií v stolárskej výrobe

 

Kód ITMS projektu: 25110121096

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os  1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

 

Stručný popis projektu:

Realizáciou projektu sa zaviedol v našej spoločnosti inovovaný výrobný postup pre drevovýrobu. Pre našu spoločnosť to bude možnosť rozšírenia výrobného sortimentu, budeme schopní riešiť výrobu atypických interiérov samostatne a komplexne, a zároveň budeme môcť zvýšiť kapacitu výroby.

Prostredníctvom projektu sme zakúpili 4 technologické celky, ktorých inovované technické parametre  vytvoria predpoklady na zvýšenie efektivity využitia materiálov pri drevovýrobe. Realizácia projektu ma pozitívny vplyv i na zamestnanosť  v rámci regiónu  sme vytvorili 2 pracovné miesta.

 

Miesto realizácie projektu:

Východné Slovensko,  Prešovský  kraj, okres Kežmarok,  Slavkovská ulica 27/A

Výška NFP:                                                          192 150  EUR

Dátum začatia realizácia projektu:                      apríl 2015

Dátum ukončenia realizácie projektu:                september 2015

Hlavná aktivita:                                                    Zavedenie technológií

 

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

 

Aktuálny stav k 30.9. 2015

Vertikálne vŕtacie centrum

cnc

CNC nárezové centrum

vrtacie_centrum

Olepovačka hrán

olepovacka_or

 

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

 

eu

un

 
essay writing services