Sme slovenským výrobným podnikom, sme rodinnou firmou, ktorá v strede Európy, pod štítami Vysokých Tatier, do svojho podnikania vkladá svoje srdce. Bohatá história a tradícia našej firmy je pre vás zárukou kvality a dôveryhodnosti.

1993

od tohto roku priamo nadväzujeme na výrobnú tradíciu nábytkárskej výroby v podtatranskej oblasti. Začíname prenájmom výrobných priestorov a technológií bývalého štátneho podniku …

1999

v tomto roku sme zakúpili pozemky pre začatie ďalšej etapy na novom mieste. Prvým krokom bola výstavba sušiarne a novej skládky reziva.

2001

právnu formu s.r.o. nadobúdame od roku 2001, a tým aj vylepšujeme svoje postavenie v podnikateľskom prostredí, budujeme nové výrobne, administratívne a skladové priestory.

2004

sťahujeme sa do nových priestorov.

2008

po tomto roku 2008 už firma disponuje kompletným strojovým vybavením vrátane CNC technológií, pre splnenie potrieb a požiadaviek všetkých zákazníkov.  V súčasnosti sme lídrom na trhu v podtatranskom regióne, aktívne spolupracujeme so školstvom pri výchove novej generácie pre nábytkársky a drevospracujúci priemysel, ako aj s ostatnými konkurenčnými výrobami v našom regióne pri realizácii nových zákaziek.

2013

pristavujeme nové výrobné haly a tak prevádzkujeme už takmer 3000 m2 výrobných, skladových a administratívnych plôch.

2014

začíname nové, vzrušujúce a dôležité obdobie, ním je budovanie novej značky BAYUS.

charakteristika_foto